สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันไป การใช้ความสามรถในด้านที่ตนมีอยู่เพื่อกระทำความดีจะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ดี

เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2 ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น และบอกผลจากการกระทำนั้น

จุดประสงค์

         1. อธิบายลักษณะการทำความดีของตนเองและผู้อื่นได้ 

         2. วิเคราะห์การทำความดีของตนเองและผู้อื่น

         3. เห็นคุณค่าความดีของตนเองและผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 3 ต้นกล้าคนดี
ชั่วโมง ต้นกล้าคนดี
เรื่อง ลักษณะการทำความดีของตนเองและผู้อื่น (2) 22 ส.ค. 66 (มีใบงาน)