สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนส่งผลให้สมาชิกในโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

จุดประสงค์

        1. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้ 

        2. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

        3. เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 3 ต้นกล้าคนดี
ชั่วโมง ต้นกล้าคนดี
เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน)