สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

จุดประสงค์

         1. อธิบายการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

         2. วิเคราะห์การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

         3. เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 3 ต้นกล้าคนดี
ชั่วโมง ต้นกล้าคนดี
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 25 ก.ค. 66(มีใบงาน)