สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานมีทั้งประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และประเภทที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน

การทำงานที่สุจริตและไม่ก่อให้เกิดโทษหรือผลกระทบต่อผู้อื่นจะทำให้สังคมสงบสุข เกิดความเจริญก้าวหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต

จุดประสงค์

       1. อธิบายการทำงานและประเภทของการทำงาน 

       2. วิเคราะห์และจำแนกประเภทของการทำงาน

       3. เห็นประโยชน์ของการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
ชั่วโมง ออมไว้ไม่ขัดสน
เรื่อง การทำงานและประเภทของการทำงาน 14 ก.ค. 66 (มีใบงาน)