สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เงินมีความสำคัญในการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิต การใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้ จะทำให้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนการใช้จ่าย และสะสมเงินให้เหลือใช้อยู่เสมอ จะทำให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง มีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2 ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม

จุดประสงค์

         1. อธิบายการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว

         2. วางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเอง

         3. ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของการใช้จ่าย

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
ชั่วโมง ออมไว้ไม่ขัดสน
เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)