สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในการดำรงชีวิตประจำวัน เราต้องใช้สินค้าในการดำรงชีวิต การรู้จักใช้สินค้าอย่างรู้คุณค่าจะทำให้ได้รับประโยชน์ในการใช้มากที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์
1. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสินค้า
2. จำแนกการใช้ประโยชน์จากสินค้า
3. เห็นคุณค่าจากการใช้สินค้าอย่างคุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสินค้า 19 พ.ค. 66 (มีใบงาน)