สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และลักษณะนิสัย ดังนั้นควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

            พ 2.1 ป.1/3 บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง

จุดประสงค์

1. บอกลักษณะความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง

2. ปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อเพศตนเองและเพศตรงข้าม

3. เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศตนเองและเพศตรงข้าม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 15 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างเพศ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง ความแตกต่างระหว่างเพศ 27 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)