สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศของตนเอง เพศชาย เพศหญิง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม โดยสังคมที่ใกล้ตัวของนักเรียน คือ สังคมที่บ้านและโรงเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

            พ 2.1 ป.1/3 บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง

จุดประสงค์

1. บอกลักษณะของการเป็นเพื่อนที่ดี

2. ปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี

3. เห็นความสำคัญและคุณค่าของเพื่อน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 16 เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน (มีใบงาน ใบความรู้)