สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และลักษณะนิสัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           พ 2.1 ป.1/3 บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง

จุดประสงค์

1. ลักษณะของเพศชายและเพศหญิง

2. การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 14 เรื่อง เพศชายและเพศหญิง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง เพศชายและเพศหญิง 20 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)