สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดจากการเห็นคุณค่าของตนเองต่อการทำเรื่องต่าง ๆ อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หรือเป็นการได้รับรางวัลจากการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     พ 2.1 ป.1/2 บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง

จุดประสงค์

             1. บอกถึงสิ่งที่ภาคภูมิใจในตนเอง

2. เสนอแนวทางการสร้างเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง

              3. เห็นความสำคัญและคุณค่าในตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 13 เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน 13 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)