สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จุดเด่น คือ คุณสมบัติ ความสามารถ หรือลักษณะเฉพาะตัวที่คนอื่นชื่นชม จุดด้อย คือ ข้อเสียของตนเองที่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

             พ 2.1 ป.1/2 บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง

จุดประสงค์

1. บอกถึงสิ่งที่ตนเองต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น

2. เสนอแนวทางการส่งเสริมสิ่งที่ตนเองต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น

             3. เห็นความสำคัญและคุณค่าในตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. กิจกรรมกลุ่ม สิ่งที่ฉันจะพัฒนา

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง สิ่งที่ฉันจะพัฒนา 6 ก.ย. 66 (มีใบความรู้)