สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จุดเด่นเป็นสิ่งที่เรากระทำแล้วผู้อื่นชื่นชมหรือบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งสามารถแสดงออกได้หลายอย่าง เช่น คิดเลขเร็ว เป็นคนอารมณ์ดี ลายมือสวย เป็นคนพูดจาไพเราะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          พ 2.1 ป.1/2 บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง

จุดประสงค์

1. บอกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง

2. เสนอแนวทางการส่งเสริมสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง

             3. เห็นความสำคัญและคุณค่าในตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 12 จุดเด่นในตัวฉัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง จุดเด่นในตัวฉัน 30 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)