สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาชีพ เป็นงานที่ทำเป็นประจำ ก่อให้เกิดรายได้เพื่อนำมาเลี้ยงตนเองหรือครอบครัว ซึ่งอาชีพอาจจะเกิดจากสิ่งที่ชื่นชอบก็ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     พ 2.1 ป.1/2 บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง

จุดประสงค์

1. บอกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ

2. เสนอแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตจากสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ

             3. เห็นความสำคัญและคุณค่าในตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 11 อาชีพในฝัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง อาชีพในฝัน 23 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)