สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวเกิดจากความรัก ความผูกพันของครอบครัว จะทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความภูมิใจในครอบครัวของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     พ 2.1 ป.1/1 ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

จุดประสงค์

1. บอกถึงความความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว

2. เสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัว

             3. เห็นความสำคัญของความรัก ความผูกพันในครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 10 ความรัก ความผูกพันในครอบครัว

3 กิจกรรมตามล่า หาคำ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว 16 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)