สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลำดับของสมาชิกในครอบครัว ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

              พ 2.1 ป.1/1 ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

 จุดประสงค์

1. ระบุสมาชิกของครอบครัว

2. สังเกตลำดับเครือญาติของครอบครัวตนเอง

             3. เห็นความสำคัญของครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 8 ลำดับเครือญาติ

3. กิจกรรม จะตอบได้ไหม ตอบได้หรือเปล่า

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง ลำดับเครือญาติ 26 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)