สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อวัยวะในช่องปาก ประกอบด้วย ปาก ลิ้น  ฟัน และเหงือก แต่ละอวัยวะทำหน้าที่ที่สัมพันธ์กัน ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญในการดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากอยากถูกวิธี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

         พ 1.1 ป.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

จุดประสงค์

         1. บอกพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในช่องปาก
         2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปาก

         3. ปฏิบัติการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ปฏิบัติการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

3. ตรวจความสะอาดในช่องปากโดยการย้อมสีฟัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา
เรื่อง อวัยวะภายในช่องปาก (2) 5 ก.ค. 66