สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ดวงตา เป็นอวัยวะภายนอก มี 2 ข้าง ทำหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

พ 1.1 ป.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

 

จุดประสงค์

1. บอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายนอก
2. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

3. บอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ดวงตาของฉัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา
เรื่อง ดวงตาของฉัน 31 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)