สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับโรงเรียนการพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน การอ่านเรื่อง และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนการฟังและพูดง่ายๆ เกี่ยวกับโรงเรียนของตนเอง การเขียนคำ กลุ่มคำ เกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองการเขียนประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองการเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน และยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต2.1 ป.3/1 พูดและทำท่าทางประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต4.1 ป.3/1 ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) การฟังและแสดงความเข้าใจโดยการระบุข้อมูลที่ถูกต้องได้

2) อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดและเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 3, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง My Weekly Timetable
เรื่อง Around School (1) (มีใบงาน)