สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับวัน การบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับวัน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา และวิชาที่เรียนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเดือนและวันสำคัญของแต่ละเดือนการถาม-ตอบเกี่ยวกับวันการระบุวัน เวลาที่เรียนวิชาต่าง ๆ จากตารางเรียนการอ่านเรื่องแล้วสามารถเขียนระบุชื่อเดือนลงในตารางที่กำหนดให้การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันสำคัญของแต่ละเดือน การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันเวลาและวิชาที่เรียนของนักเรียนทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน

ต3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่น

ต4.1 ป.3/1 ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเดือนได้

2) บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเดือนได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่านแล้วเขียนข้อมูลเกี่ยวกับเดือนได้

2) ถาม-ตอบเกี่ยวกับวันสำคัญของแต่ละเดือนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 1, 2, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง My Weekly Timetable
เรื่อง Special Days 29 ก.ย. 66 (มีใบงาน)