สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับวิชาเรียนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเรียนการให้ข้อมูล เกี่ยวกับความชอบ/ไม่ชอบวิชาเรียนการถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบการถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนการตอบรับด้วยYes ปฏิเสธด้วยNo การเขียนคำศัพท์ ประโยค เกี่ยวกับวิชาที่เรียน การอ่านข้อความและระบุข้อมูลได้ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ

ต1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต4.1 ป.3/1 ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้

2) บอกความหมายคำศัพท์และประโยคได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) ฟังข้อความและระบุข้อมูลได้

2) พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้

3) เขียนประโยคเป็นข้อความสั้นๆเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 1, 2, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง My Weekly Timetable
เรื่อง School Subjects (2) 26 ก.ย. 66 (มีใบงาน)