สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาการบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาและช่วงเวลาการอ่านเวลาง่ายๆ แบบไม่มีเศษนาทีและมีเศษเป็นนาที การถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาช่วงเวลาทำกิจกรรมการถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา การถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่มีเศษเป็นนาที ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ

ต1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต2.1 ป.3/1 พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

ต4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาได้

2) ระบุความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาและช่วงเวลาได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่านตัวเลขและให้ข้อมูลได้

2) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 3, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง My Weekly Timetable
เรื่อง Time 19 ก.ย. 66 (มีใบงาน)