สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มคำ และสัญลักษณ์ในการพูดคำสั่งคำขอร้องการออกเสียงคำศัพท์ประโยคคำสั่งคำขอร้อง การบอกความหมายคำศัพท์การปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆการใช้ประโยคคำสั่ง และการขอร้องให้ตนเองและผู้อื่นปฏิบัติตาม การเขียนประโยคคำสั่งตามที่กำหนดการระบุภาพหรือสัญลักษณ์ได้ตรงตามความหมายที่ฟังทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟัง

ต1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.2 ป.3/2ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์และประโยคคำสั่งและคำขอร้องได้

2) บอกความหมายคำศัพท์และ ประโยคคำสั่ง คำขอร้องได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดคำสั่ง คำขอร้องง่ายๆ และปฏิบัติตามได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 5, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง Welcome to My Classroom
เรื่อง School Signs 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน)