สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับจำนวน one to fifty การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน จำนวนสิ่งของในห้องเรียน การบรรยายเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียน การอ่านและเขียนเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (Chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์ one–fifty ได้

2) บอกความหมายของคำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับจำนวนone–fifty

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดให้ข้อมูลสิ่งของเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนได้

2) อ่านและเขียนเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง Back to School
เรื่อง Numbers (1) 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน)