สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การพูดถามตอบสั้น ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การพูดบรรยายสั้น ๆ และการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน และยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้

- ฟังและอ่านข้อความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วเติมคำ แก้ไขข้อมูลและตอบคำถามได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้

- การเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง Animals We Keep at Home
เรื่อง The Rabbit and the Turtle 22 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)