สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยค เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การใช้คำบุพบทบอกสถานที่เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในสถานที่ต่าง ๆ และการพูดบรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง Animals We Keep at Home
เรื่อง My Lovely Pets (1) 15 ส.ค. 66 (มีใบงาน)