สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การบอกชื่อและลักษณะของสัตว์เลี้ยง การใช้คำบุพบท การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในสถานที่ต่างๆ และการเขียนบรรยายสัตว์เลี้ยง ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.3/2  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.3/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 3.1 ป.3/1  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.2 ป.3/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้

- พูดและเขียนประโยคบรรยายสัตว์เลี้ยงได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- อ่านเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและตอบคำถามได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง Animals We Keep at Home
เรื่อง Animals at Home 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน)