สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงานของสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของตนเองและบุคคลอื่นง่ายๆ และการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพตนเองในอนาคต ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.3/1 พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้

- ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกอาชีพแล้วระบุภาพได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- อ่านบทอ่านสั้น ๆ เกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานแล้วตอบคำถามได้

- พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของตนเองได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง Jobs
เรื่อง My Dream Job (1) 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน)