สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค เกี่ยวกับอาชีพ สถานที่ทำงาน และการทำงานของตนเอง สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานของบุคคลในครอบครัว และการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานของบุคคลในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2  อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ  สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.3/4  พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/1  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 3.1 ป.3/1  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.2 ป.1/1  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้
2) พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงานของบุคคลในครอบครัวได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) ออกเสียง สะกด และบอกความหมายของคำศัพท์ได้

2) พูดบรรยายเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานของบุคคลในครอบครัวได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง Jobs
เรื่อง Work Places 25 ก.ค. 66 (มีใบงาน)