สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐาน เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว การพูดแนะนำบุคคลในครอบครัว การพูดขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว การเขียนบรรยายข้อมูลบุคคลในครอบครัวและการพูดบรรยายบุคลิกลักษณะของสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant)  ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวได้

2) ฟังข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

2) พูดและเขียนบรรยายลักษณะสมาชิกในครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง People In My Family
เรื่อง Happy Family (2) 14 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)