สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวง่าย ๆ การพูดและเขียนบรรยายลักษณะของสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต. 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ  (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2) ฟังข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

2) พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง People In My Family
เรื่อง Appearance 7 ก.ค. 66 (มีใบงาน)