สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  และการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ

ต 1.3 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.2 ป.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2) ฟังข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

2) พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 1, 2, 3, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง People In My Family
เรื่อง Family Members 4 ก.ค. 66 (มีใบงาน)