สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การทักทาย การพูดถามทุกข์สุข และการกล่าวลาเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เป็นสากล ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้การพูด ถามตอบ การทักทายและ การกล่าวลาที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1. เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

2. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

3. พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

4. พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ระบุประโยคการกล่าวลาเมื่อจบการสนทนาได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดกล่าวลาเมื่อจบการสนทนาได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน

2. แบบประเมินที่ 2, 9 และ10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง Hello
เรื่อง Hello, How Are You? 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน)