สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า การบันทึกรายรับรายจ่ายจะช่วยทำให้เราทราบจำนวนเงินที่มีอยู่

  เงินแลกเปลี่ยนกันได้โดยจำนวนเงินที่นำไปแลกกับจำนวนเงินที่ได้รับต้องเท่ากัน 

  จำนวนเงินสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จำนวนเงินอาจมากกว่ากัน   หรือน้อยกว่ากัน หรือเท่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่ง

  เงินทอนเป็นเงินที่ผู้ซื้อได้รับคืนจากผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อให้เงินมากกว่าราคาสินค้า

  การบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางจะช่วยให้อ่านรายรับ รายจ่ายได้สะดวก และชัดเจนขึ้น โดยแบบบันทึกควรประกอบด้วย ชื่อของผู้บันทึก  วัน-เดือน-ปีที่บันทึก รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง ทบทวนเรื่อง เงินและการนำเงินไปใช้ - การแลกเงิน - การเปรียบเทียบจำนวนเงิน - การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด - การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย (มีใบกิจกรรม)