สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางจะช่วยให้อ่านรายรับ รายจ่ายได้สะดวก และชัดเจนขึ้น โดยแบบบันทึกควรประกอบด้วย ชื่อของผู้บันทึก  วัน-เดือน-ปีที่บันทึก รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

2.  จำนวนเงินในช่องคงเหลือ อาจคิดจากเงินคงเหลือที่มีอยู่เดิมรวมกับรายรับที่เพิ่มมา หรือคิดจากเงินคงเหลือที่มีอยู่เดิมลบด้วยรายจ่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านบันทึกรายรับรายจ่าย
2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง การอ่านบันทึกรายรับรายจ่าย 29 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)