สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การหาผลหารเกี่ยวกับจำนวนเงินเป็นการแบ่งจำนวนเงินเป็นส่วนที่เท่า ๆ กัน ซึ่งสามารถหาผลหารได้โดยใช้การจัดสื่อเงินจำลองใช้การเขียนแผนภาพ หรือใช้ความสัมพันธ์การคูณและการหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาผลหารเกี่ยวกับจำนวนเงิน
2. แก้ปัญหา
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง การหารจำนวนเงิน 25 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)