สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การบวกจำนวนเงิน  ให้นำจำนวนเงินที่เป็นบาทรวมกับจำนวนเงินที่เป็นบาท   และจำนวนเงินที่เป็นสตางค์รวมกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์   โดยให้บวกจำนวนที่เป็นสตางค์ก่อน   ถ้าผลบวกของจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ครบ  100  สตางค์หรือมากกว่า  ซึ่ง 100  สตางค์ เท่ากับ 1 บาท ให้นำ 1 บาท ไปรวมกับจำนวนเงินที่เป็นบาท

2.  การลบจำนวนเงินให้นำจำนวนเงินที่เป็นบาทลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาท   จำนวนเงินที่เป็นสตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์   โดยลบจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ก่อน   ถ้าจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ของตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ   ให้กระจายจำนวนเงินที่เป็นบาทมา  1 บาท ซึ่งเท่ากับ  100  สตางค์   นำไปรวมกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ของตัวตั้งแล้วจึงลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บวกและลบจำนวนเงินได้
2. แก้ปัญหา
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนเงิน 21 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)