สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ มีค่า ดังนี้

                    - เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 1 เหรียญ มีค่า 25 สตางค์

                    - เหรียญห้าสิบสตางค์ 1 เหรียญ   มีค่า 50 สตางค์

                    - เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ มีค่า 1 บาท หรือ  100  สตางค์

                    - เหรียญสองบาท 1 เหรียญ มีค่า 2 บาท

                    - เหรียญห้าบาท 1 เหรียญ   มีค่า 5 บาท

                   - เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ   มีค่า 10 บาท

2.  ธนบัตรชนิดต่างๆมีค่าดังนี้  
                   ธนบัตรยี่สิบบาท  1  ฉบับมีค่า   20  บาท

                   ธนบัตรห้าสิบบาท  1  ฉบับมีค่า 50  บาท

                   ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท  1  ฉบับมีค่า 100  บาท

                   ธนบัตรห้าร้อยบาท  1  ฉบับมีค่า   500  บาท

                   ธนบัตรหนึ่งพันบาท  1  ฉบับมีค่า 1,000  บาท

3. เงินแลกเปลี่ยนกันได้โดยจำนวนเงินที่นำไปแลกกับจำนวนเงินที่ได้รับต้องเท่ากัน         

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แลกเปลี่ยนเงินเหรียญได้
2. แก้ปัญหา

3. ให้เหตุผล

4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง ธนบัตรชนิดต่าง ๆ และการแลกเงิน 15 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)