สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ มีค่าดังนี้   เหรียญยี่สิบห้าสตางค์  1  เหรียญ มีค่า  25  สตางค์

                   เหรียญห้าสิบสตางค์  1  เหรียญ   มีค่า  50  สตางค์

                   เหรียญหนึ่งบาท  1  เหรียญมีค่า   1 บาท หรือ  100  สตางค์

                   เหรียญสองบาท  1  เหรียญมีค่า   2 บาท

                   เหรียญห้าบาท  1  เหรียญมีค่า     5 บาท เหรียญสิบบาท  1  เหรียญมีค่า 10 บาท

2. เงินเหรียญแลกเปลี่ยนกันได้โดยจำนวนเงินที่นำไปแลกกับจำนวนเงินที่ได้รับต้องเท่ากัน  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แลกเปลี่ยนเงินเหรียญได้
2. แก้ปัญหา

3. ให้เหตุผล

4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง 1. เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ 2. การแลกเงินเหรียญ 14 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)