สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การใช้วิธีการทางสถิติในการหาคำตอบ โดยเริ่มจากการตั้งคำถามจากประเด็นปัญหาที่สนใจ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม จากนั้นจัดกระทำข้อมูลโดยการจำแนกออกเป็นรายการ แล้วนับจำนวนข้อมูลในแต่ละรายการ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางทางเดียว เพื่อให้ดึงดูดใจผู้อ่าน และสามารถเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่าย  
  การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจกำหนดให้รูป 1 รูปแทน 1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ
 การเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีจำนวนมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 3.1 ป.3/1, ค 3.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เลือกวิธีนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางเดียว
2. ให้เหตุผล
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว 11 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)