สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น การเขียนตารางทางเดียวประกอบด้วย ชื่อตาราง หัวตาราง และรายละเอียดของข้อมูล โดยสามารถเขียนนำเสนอตารางทางเดียวในรูปแบบของแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 3.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนตารางทางเดียว
2. ให้เหตุผล
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง การเขียนตารางทางเดียว (1) 7 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)