สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน สามารถหาผลบวกโดยนำ ตัวเศษบวกกับตัวเศษ ตัวส่วนคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1
2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 (2) 18 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)