สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้พิจารณาตัวส่วน แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก

 การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนไม่เท่ากันอาจใช้การเทียบเคียงกับ  หรือ 1  แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน

2. เรียงลำดับเศษส่วนโดยใช้เทียบเคียงกับ    หรือ 1  

3. แก้ปัญหา

4. ให้เหตุผล

5. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง 1. การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน 2. การเรียงลำดับเศษส่วนโดยใช้การเทียบเคียงกับ 1/2 หรือ 1 16 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)