สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเปรียบเทียบเศษส่วนสามารถทำได้โดยใช้การเทียบเคียงกับ  หรือ 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับ   หรือ 1  

2. แก้ปัญหา

3. ให้เหตุผล

4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง 1. เศษส่วนที่เท่ากับ 1/2 2. การเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับ 1/2 และ 1 15 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)