สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การอ่านและเขียนบกเวลาที่มีมหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : )

2. การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที

3. การเปรียบเทียบระยะเวลา

4. การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา

5. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แก้โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา

2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
ชั่วโมง เวลา
เรื่อง ร่วมคิดร่วมทำ 26 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)