สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจ ปัญหาวางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง

2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
ชั่วโมง เวลา
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (1) 20 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)