สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บันทึกกิจกรรมเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลา
          - บันทึกกิจกรรมประกอบด้วย ชื่อเรื่องที่บันทึก ชื่อผู้บันทึก วัน เดือน ปี ที่บันทึก ซึ่งจะอยู่ส่วนบน และรายละเอียดของกิจกรรมที่บันทึกจะอยู่ส่วนล่าง
          - รายละเอียดของกิจกรรมที่บันทึก ด้านซ้ายระบุเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ด้านขวาระบุกิจกรรมที่ปฏิบัติในเวลานั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
ชั่วโมง เวลา
เรื่อง การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 19 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)