สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบอกระยะเวลาอาจบอกเป็นชั่วโมงและนาที โดยนับเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
ชั่วโมง เวลา
เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (1) 11 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)