สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปที่มีแกนสมมาตร เมื่อพับรูปตามแกนสมมาตร ส่วนของรูปที่อยู่ 2 ข้างของรอยพับจะทับกันสนิทพอดี
2. รูปที่มีแกนสมมาตร 1 แกน แกนสมมาตรจะแบ่งรูปออกเป็น  2 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนรูปที่มีแกนสมมาตร 1 แกน

2. ให้เหตุผล

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตร 30 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)