สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม อาจเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร หรือเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตร อาจมีแกนสมมาตร 1 แกน หรือหลายแกน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุว่ารูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร หรือเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร

2. บอกจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร

3. ให้เหตุผล

4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง จำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม 28 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)