สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปที่พับแล้ว 2 ข้างของรอยพับทับกันสนิท เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร รอยพับเป็นแกนสมมาตร
2. รูปที่พับแล้ว 2 ข้างของรอยพับทับกันไม่สนิท เป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร
3. รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปอื่น ๆ อาจเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร หรือรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จำแนกรูปที่มีแกนสมมาตร  และรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร

2. ให้เหตุผล

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง รูปที่มีแกนสมมาตร และรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร 27 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)